Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Projekty a dotace školní rok 2019/2020


Škola pro všechny II

Název projektu: OPVVV

částka: 3 142 181 ,00 Kč

Cíl projektu:
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti 
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Podporovat společné vzdělávání:

  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 


Centrum vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Název programu: OPVVV

částka: 284 900,00 Kč na didaktické pomůcky

Škola je partnerem projektu
Cílem je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy.
Podrobnosti (Velikost: 103.44 kB)


Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky, okres Praha - západ

Název programu: IROP 

částka: 5 196 955,00 Kč, 10% spoluúčast zřizovatele

Investiční akce: V projektu je navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k vybudování učeben - fyziky, ICT, cizí jazyky. Zajištění úprav v učebnách, posílení vnitřní konektivity internetu a úprava. Dojde ke zvýšení kvality výuky a podpoře volnočasového vzdělávání.
Podrobnosti (Velikost: 105.07 kB)

Plavání

Název programu: dotace MŠMT

částka: 30,00 Kč /km

Z dotace je hrazena doprava žáků 1. stupně na plavecký výcvik.
Podrobnosti (Velikost: 102.48 kB), Článek


Poznáváme zajímavosti evropských měst - Jazykový pobyt Edinburgh


Název programu: Dar Letiště Praha a.s

Jazykové pobyty s výukou AJ (12 hodin)

Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy
Podrobnosti

Poznáváme zajímavosti evropských měst - Skawina

Dlouhodobá partnerská spolupráce se základními školami ve Skawině. Pobyt 25 žáků 5.ročníku, účast na výukových hodinách, poznávání reálií.Poznáváme zajimavosti evropských měst - Poprad

Název programu: Město Roztoky

částka: 27 000,00 Kč

Výměnné pobyty žáků se slovenskými žáky ze ZS Poprad.


Příspěvek na rodilého mluvčího

Název programu: Letiště Praha a.s

částka: 115 000,00 Kč

Jazyková výuka rodilým mluvčím.


Přírodní učebna a bylinková zahrada

Název programu: Dobré sousedství

částka: 80 000,00 Kč

Vybudování přírodní učebny ma zahradě školy pro výuku žáků 1. stupně.Začínáme spolu

Název programu: Dobré sousedství

částka: 30 000,00 Kč

Adaptační kurz pro šesté ročníky.


Řemeslo má zlaté dno IV.

Název programu: Přemyslovské Čechy-Malý přemyslovský měšec

částka: 5 000,00 Kč

Víkendový festival zaměřený na řemesla.


Prevence pro všechny

Dlouhodobá podpora programu nejen pro třídní skupiny, ale i pro pedagogické pracovníky. Předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování žáků naší školy.O2 Chytrá škola

Podrobnosti Článek

Ukončení projektu: 30.6.2020

Zvýšit virtuální bezpečí našich žáků - Přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií - Získání potřebných kompetencí pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií - Osobnostní a sociální rozvoj žáka v oblasti mediální gramotnosti - Informační a finanční gramotnost žáků - Vzdělávací aktivity v oblasti rizika užití informačních technologií žáků, učitelů a rodičovské veřejnosti - Využívání metod

kritického myšlení v mediální výchově – Rozvoj komunikačních dovedností žáků - Osvojení si účinných způsobů, jak rizikům internetu a komunikačních technologií předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a

jak se chovat vůči případným agresorům - Probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi - Uvědomit si a ukázat i druhou stránku prospěšnosti digitálních technologií například prostřednictvím workshopu Učím se vidět.

Příjemce je povinen používat pouze verzi loga programu O2 Chytrá škola, která je ke stažení na stránkách https://www.o2chytraskola.cz/o-nas

Jsi nula! 

Žáci 5.ročníku se seznámili s pojmem šikana/kyberšikana, včetně jejích projevů a možných následků – realizováno Fórem pro prožitkové vzdělávání.

Mediální bludiště 

Žáci 7.ročníku získali přehled o typech a kategoriích médií (rozhlas, televize, tisk, internet – seriózní vs. bulvární) zvládli pojmenovat přínosy a rizika jednotlivých typů médií a získali základní náhled do specifik internetu a sociálních médií, kde konzument je zároveň tvůrcem obsahu - realizováno Fórem pro prožitkové vzdělávání.

Mediální výchova v 5. C

Pět hodin v rámci českého jazyka bylo zaměřeno na media a jejich vliv s využitím metod kritického myšlení. Na závěr žáci vytvořili noviny k 17.listopadu. Noviny (Velikost: 1.79 MB)

Hodiny připravila a vedla M.Jelínková – Ťupová.

Co se stalo 17. listopadu

Ukončení projektu: 31. 11. 2019

Celoškolní projekt - co předcházelo 17.listopadu = sběr informací, besedy, videoprojekce, setkání s historiky, hudební produkce apod.


Ovoce do škol

Název programu: Ovoce do škol

Určeno pro žáky 1. až 5. ročníků základních škol. Zdarma je dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.

Mediální gramotnost

Pravidelné setkávání žákovského parlamentu s využitím medií pro potřeby školy – školní vysílání, webové stránky školy a Fb, fotodokumentace a publicita. Zaměřeno na sociální a osobnostní rozvoj žáků. Hodiny připravila a vedla P.Mudrochová.

Žákovský parlament: https://www.parlamentaci.cz/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka

Projekt Muzikanti do škol bude pokračovat

V loňském školním roce proběhl na naší škole 1.ročník vzdělávacího programu The Music FunDation. Jak hodnotí projekt Muzikanti do škol po 1.ročníku p.učitelka P.Fejfarová? “Projekt byl určitě milou a nesmírně užitečnou vsuvkou do výuky HV. Děti si muzikanty užily, seznámily se s technickou podporou, s tím, co všechno dnes může při tvorbě písně pomoci a jak se postupuje. Zjistily, že není jednoduché nějakou píseň napsat, ale možné to je, pokud nechybí motivace a píle. A to je velmi důležité. Myslím, že děti je potřeba vést k poznání, že lepší je tvorba a spolupráce než negativní odsouzení díla kohokoliv jiného. Velmi hezké bylo sledovat jednotlivé děti, s jakým zájmem se podílely na tvorbě nástrojového doprovodu, jak prožívaly rytmus a dělaly něco, co zjevně mělo smysl a bavilo je to. S jednou ze tříd píseň připravujeme na vánoční vystoupení, děti si ji užijí podruhé, tentokrát ale zcela samy, bez technické podpory. Dva z chlapců se chopili kytar a učí se akordy, další si vylepšuje klavírní doprovod, dvě dívky se ujaly bicích (činel a tamburina), flétnistky dvojhlasně vyplňují mezihru a řada dalších rytmických nástrojů tvoří podklad. Učí se navzájem se poslouchat, cítit rytmus, respektovat dynamiku a zpívat a rapovat s výrazem. Vědí, čeho chtějí dosáhnout, teď se učí tomu, jakým způsobem. Pracují a tvoří. Byl to jeden z nejlepších projektů, na kterých jsem se podílela.”
Video z projektu:https:http://tmf.cz/muzikanti-do-skol-navazujici-vyuka-pro-ii-stupen-zs/
Od září připravuje TmFd ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů 2.ročník vzdělávacího programu Muzikanti do škol, do kterého se zapojí i naše škola, jehož cílem bude navázat na 1.ročník se zaměřením na Mediální gramotnost – tvoříme a vyhodnocujeme obsah mediálních informací a sdělení s rozumem a kriticky.


Jak na Internet

Setkávání seniorů v počítačové učebně, kde se v 5 dvouhodinových setkání seznamovali jak pracovat s internetem, mobilním telefonem, či tabletem. Při setkáních s nimi aktivně spolupracovali 4 žáci 9.ročníku. Workshop veden O.Havlínem.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.