Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Přijetí k povinné školní docházce


Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou zápisy do 1. tříd probíhat pouze formou registrace, která bude spuštěna od 1. 4. 2021 na https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zszb/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4483.

Při registraci vám bude vygenerován unikátní pětimístný kód, který slouží k identifikaci vašeho dítěte po celý průběh zápisu. Pod tímto kódem bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení. Po registraci je nutné přihlášku k povinné školní docházce vytisknout, doplnit chybějící požadované údaje, podepsat a doručit v termínu 7. - 14. 4. 2021 následujícími způsoby:

a/ prostřednictvím Vaší soukromé datové schránky (DS fyzické osoby)
b/ e-mailem s Vaším elektronickým podpisem 
c/ poštou, pouze doporučeným dopisem s dodejkou, rozhodující je datum podání na poštu (s rizikem, že zákonný zástupce může být vyzván k doplnění informací, pokud dokumenty v něm obsažené nedoloží všechny informace uvedené na přihlášce pro splnění podmínek platného zápisu)
d/ osobním předáním do školy (za tímto účelem bude otevřeno okno v oddělení administrativy v přízemí budovy na Školním náměstí vlevo od hlavního vchodu v čase 9 - 16 hod.)

Ve všech výše uvedených možnostech doručení je nutné doložit k přihlášce prostou kopii rodného listu dítěte.
V případě nejasností týkajících se trvalého bydliště bude zákonný zástupce vyzván k doložení dokladu pro ověření adresy trvalého bydliště dítěte (výpis z evidence obyvatel města Roztoky). 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky vyplní formulář (Velikost: 151.65 kB) a pro kladné vyřízení žádosti musí být připojeny tyto dokumenty:
– doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
– doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Pokud zákonný zástupce požadované doklady nedoloží v termínu zápisu, bude přerušeno správní řízení do doby dodání těchto dokladů, nejpozději však do 31. 7. 2021.

Pokud se zákonný rozhodne k nástupu dítěte na jinou školu, podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které dítě nenastoupí. Podepsané zpětvzetí v této škole ukončí správní řízení.

Děkujeme za pochopení a maximální vstřícnost v této nelehké a komplikované době.

Mgr. Šárka Kovaříková
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
sarka.kovarikova@zszb.cz