Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2021/2022


Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.


Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.


Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.


Předpokládaný počet otevřených prvních tříd pro školní rok 2021/2022 je pět s maximálním počtem 130 žáků.


Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Roztokách a Úholičkách.


Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity pěti tříd. V případě naplnění kapacity jsou odkázáni na spádovou školu. 


Při přijímání nespádových dětí se přednostně přijímají:

- Děti, sourozenci již docházejících žáků do ZŠ Zdenky Braunerové RoztokyV případě rovnosti pořadí má ředitelka školy právo rozhodnout podle pořadí určeného losem a přijmout žáky do naplnění kapacity pěti 1. tříd. Vylosované pořadí je platné po celou dobu přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Na základě opatření ministra školství, týkajícího se organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 budou zápisy probíhat bez přítomností dětí ve škole. 


Dle školského zákona se uskuteční v termínech od 7. do 14. dubna 2021.