Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2024/2025


Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.


Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.


Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.


Předpokládaný počet otevřených prvních tříd pro školní rok 2024/2025 je 5 s maximálním počtem 5 x 25 žáků.


Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Roztokách a Úholičkách. Škola bude prověřovat, zda trvalý pobyt dětí nebyl zřízen účelově.


Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity 5 tříd. V případě naplnění kapacity jsou odkázáni na spádovou školu. 


Při přijímání nespádových dětí se přednostně přijímají:

- sourozenci již docházejících žáků do ZŠ Zdenky Braunerové RoztokyV případě rovnosti pořadí má ředitelka školy právo rozhodnout podle pořadí určeného losem a přijmout žáky do naplnění kapacity pěti 1. tříd. Vylosované pořadí je platné po celou dobu přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.


Dle školského zákona se zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 uskuteční dne 10. dubna 2024.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.