Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 

Historie


HISTORIE A SOUČASNOST NAŠÍ ŠKOLY

Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku 1764. Malý domek s jednou třídou stál v dnešní zámecké zahradě a vyučovalo se zde do roku 1822. Školu tehdy navštěvovalo 71 žáků, z toho polovina tak chudých, že nemohli platit školné.
V prosinci 1855 byla na Kostelním náměstí dostavěna nová budova školy – dnešní Městský úřad.

Roku 1930 chodilo do obecné školy 448 žáků. Deset tříd se střídá v malé škole s velkými obtížemi, postavit novou školu je pro obec velmi důležitou věcí. Roku 1929 byl získán pozemek a v roce 1931 se započalo se stavbou nové školy. 4. září 1932 bylo zahájeno vyučování se 481 žákem. Budova měla 9 tříd ve třech patrech a v přízemí pak ředitelnu, sborovnu, kabinet, školní kuchyň a prozatímní byt školníka.

Během války obsadili školu Němci a tak se učitelé a žáci museli přestěhovat do staré školy, hostinců a soukromých bytů. Po válce bylo třeba školu řádně opravit, aby konečně mohla sloužit ke svému účelu. Od října 1954 se učí dvě třídy z nedostatku místa v Žalově v hostinci Na Kocandě, který byl pro účely školy postupně upravován. Roku 1981 byla otevřena nová školní jídelna. Škola však do dnešního dne čeká na druhé křídlo své budovy s tělocvičnou.

A JAKÁ JE ŠKOLA DNES?

Škola je dnes rozdělena na 2 části. Hlavní areál je složen ze dvou propojených pavilonů a je umístěn na Školním náměstí 470. Patří k němu i objekt tělocvičen a objekt školní družiny a školní jídelny, v ulici 17. listopadu 711. Areál je zcela propojený v jeden celek, který je společně oplocen a slouží pouze pro potřeby školy a školní družiny. Další pracoviště se nachází v Žalově, ulice Zaorálkova 1300.

Specializované učebny jsou vybaveny pro výuku předmětů:

informatika (3krát - 1 v budově v Žalově, 2 v budově v Roztokách), cvičná kuchyňka, tělocvičny - 1 v budově v Žalově, 2 v budově v Roztokách.

Další učebny jsou využívány jako kmenové učebny i jako odborné pracovny:

přírodopis, fyzika, chemie, dějepis, výtvarná výchova.

Vybavení tříd technikou je na dobré úrovni – škola má celkově 12 interaktivních tabulí, v několika dalších třídách se nachází dataprojektor s promítacím plátnem a počítačem připojeným na internet, učebny zejména pro první stupeň mají televize, videorekordéry anebo DVD přehrávače.

Hlavním cílem základní školy je poskytovat žákům kvalitní základy vzdělávání, vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění se v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svou prací musí uspokojit potřeby a zájmy všech žáků místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Do školy dochází žáci z obcí – Úholičky, Velké Přílepy, Číčovice, Únětice. Společným tématem, které se prolíná prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě.

Priority školy ve výchově a vzdělávání jsou

  1. Kvalita vzdělání
  2. Klima ve škole
  3. Smysluplnost obsahu práce školy
  4. Spolupráce uvnitř i vně školy
  5. Motivace
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.