Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Školské poradenské pracoviště


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TÝMEM PORADENSKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 • Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – školní psycholožka, vedoucí školního poradenského pracoviště
 • Mgr. Anna Jirkovská - výchovný poradce pro třídy na 1.stupni 
 • Mgr. Lucie Mošnerová - výchovný poradce pro třídy na 2. stupni
 • Mgr. Valérie Čermáková – speciální pedagožka
 • Jitka Kejmarová – speciální pedagožka
 • Mgr. Lucie Mošnerová - speciální pedagožka
 • Mgr. Lucie Měchurová - speciální pedagožka
 • Mgr. Sabine Cvejn Malá – metodička prevence
 • Mgr. Barbora Holá, DiS. - kariérové poradenství


Náplně práce a kontakty na jednotlivé pracovníky lze nalézt na webových stránkách školy v sekci „Poradenské služby“. Kontaktovat nás mohou rodiče, pokud se domnívají, že dítě má jakékoliv problémy ve vyučování nebo v kolektivu. Jsme k dispozici také v případě, že žák prochází náročnou situací, která může ovlivnit jeho školní úspěšnost i chování ve škole. S dětmi se můžeme potkávat také v rámci práce s třídními kolektivu při aktivitách cílených na zjišťování třídního klimatu a posílení pozitivní atmosféry ve třídě; v rámci třídnických hodin, adaptačních či zážitkových kurzů, apod.

CÍLE NAŠÍ PRÁCE

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • Připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi


Veškeré služby mohou být poskytovány na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba:

 • při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí


O mimořádných akcích, které jsou realizovány pracovníky školního poradenského pracoviště za účelem prevence rizikového chování žáků a které jsou v souladu s minimálním preventivním programem školy (k nahlédnutí na internetových stránkách školy), budou rodiče informováni třídním učitelem nebo pracovníky školního poradenského pracoviště. Rodiče budou požádáni o udělení souhlasu / nesouhlasu s účastí dítěte na konkrétní akci.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.