Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Školské poradenské pracoviště


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TÝMEM PORADENSKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 • Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – školní psycholožka, vedoucí školního poradenského pracoviště
 • PhDr. Kristýna Omrtová – výchovný poradce pro některé třídy na 1.stupni - budova Žalov
 • Mgr. Anna Jirkovská - výchovný poradce pro některé třídy na 1.stupni a pro 2.stupeň - budova Roztoky
 • Mgr. Valérie Čermáková – speciální pedagožka
 • Jitka Kejmarová – speciální pedagožka
 • Mgr. Lucie Mošnerová - speciální pedagožka
 • Bc. Pavlína Mudrochová – metodička prevence, kariérové poradenství


Náplně práce a kontakty na jednotlivé pracovníky lze nalézt na webových stránkách školy v sekci „Poradenské služby“. Kontaktovat nás mohou rodiče, pokud se domnívají, že dítě má jakékoliv problémy ve vyučování nebo v kolektivu. Jsme k dispozici také v případě, že žák prochází náročnou situací, která může ovlivnit jeho školní úspěšnost i chování ve škole. S dětmi se můžeme potkávat také v rámci práce s třídními kolektivu při aktivitách cílených na zjišťování třídního klimatu a posílení pozitivní atmosféry ve třídě; v rámci třídnických hodin, adaptačních či zážitkových kurzů, apod.

CÍLE NAŠÍ PRÁCE

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • Připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi


Veškeré služby mohou být poskytovány na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba:

 • při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí


O mimořádných akcích, které jsou realizovány pracovníky školního poradenského pracoviště za účelem prevence rizikového chování žáků a které jsou v souladu s minimálním preventivním programem školy (k nahlédnutí na internetových stránkách školy), budou rodiče informováni třídním učitelem nebo pracovníky školního poradenského pracoviště. Rodiče budou požádáni o udělení souhlasu / nesouhlasu s účastí dítěte na konkrétní akci.