Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Projekty a dotace školní rok 2019/2020


Škola pro všechny II

Název projektu: OPVVV

částka: 3 142 181 ,00 Kč

Cíl projektu:
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti 
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Podporovat společné vzdělávání:

  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 


Centrum vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Název programu: OPVVV

částka: 284 900,00 Kč na didaktické pomůcky

Škola je partnerem projektu
Cílem je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy.
Podrobnosti (Velikost: 103.44 kB)


Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky, okres Praha - západ

Název programu: IROP 

částka: 5 196 955,00 Kč, 10% spoluúčast zřizovatele

Investiční akce: V projektu je navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k vybudování učeben - fyziky, ICT, cizí jazyky. Zajištění úprav v učebnách, posílení vnitřní konektivity internetu a úprava. Dojde ke zvýšení kvality výuky a podpoře volnočasového vzdělávání.
Podrobnosti (Velikost: 105.07 kB)

Plavání

Název programu: dotace MŠMT

částka: 30,00 Kč /km

Z dotace je hrazena doprava žáků 1. stupně na plavecký výcvik.
Podrobnosti (Velikost: 102.48 kB), Článek


Poznáváme zajímavosti evropských měst - Jazykový pobyt Edinburgh


Název programu: Dar Letiště Praha a.s

Jazykové pobyty s výukou AJ (12 hodin)

Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy
Podrobnosti

Poznáváme zajímavosti evropských měst - Skawina

Dlouhodobá partnerská spolupráce se základními školami ve Skawině. Pobyt 25 žáků 5.ročníku, účast na výukových hodinách, poznávání reálií.Poznáváme zajimavosti evropských měst - Poprad

Název programu: Město Roztoky

částka: 27 000,00 Kč

Výměnné pobyty žáků se slovenskými žáky ze ZS Poprad.


Příspěvek na rodilého mluvčího

Název programu: Letiště Praha a.s

částka: 115 000,00 Kč

Jazyková výuka rodilým mluvčím.


Přírodní učebna a bylinková zahrada

Název programu: Dobré sousedství

částka: 80 000,00 Kč

Vybudování přírodní učebny ma zahradě školy pro výuku žáků 1. stupně.Začínáme spolu

Název programu: Dobré sousedství

částka: 30 000,00 Kč

Adaptační kurz pro šesté ročníky.


Řemeslo má zlaté dno IV.

Název programu: Přemyslovské Čechy-Malý přemyslovský měšec

částka: 5 000,00 Kč

Víkendový festival zaměřený na řemesla.


Prevence pro všechny

Dlouhodobá podpora programu nejen pro třídní skupiny, ale i pro pedagogické pracovníky. Předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování žáků naší školy.O2 Chytrá škola

Podrobnosti Článek

Ukončení projektu: 30.6.2020

Zvýšit virtuální bezpečí našich žáků - Přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií - Získání potřebných kompetencí pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií - Osobnostní a sociální rozvoj žáka v oblasti mediální gramotnosti - Informační a finanční gramotnost žáků - Vzdělávací aktivity v oblasti rizika užití informačních technologií žáků, učitelů a rodičovské veřejnosti - Využívání metod

kritického myšlení v mediální výchově – Rozvoj komunikačních dovedností žáků - Osvojení si účinných způsobů, jak rizikům internetu a komunikačních technologií předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a

jak se chovat vůči případným agresorům - Probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi - Uvědomit si a ukázat i druhou stránku prospěšnosti digitálních technologií například prostřednictvím workshopu Učím se vidět.

Příjemce je povinen používat pouze verzi loga programu O2 Chytrá škola, která je ke stažení na stránkách https://www.o2chytraskola.cz/o-nas

Jsi nula! 

Žáci 5.ročníku se seznámili s pojmem šikana/kyberšikana, včetně jejích projevů a možných následků – realizováno Fórem pro prožitkové vzdělávání.

Mediální bludiště 

Žáci 7.ročníku získali přehled o typech a kategoriích médií (rozhlas, televize, tisk, internet – seriózní vs. bulvární) zvládli pojmenovat přínosy a rizika jednotlivých typů médií a získali základní náhled do specifik internetu a sociálních médií, kde konzument je zároveň tvůrcem obsahu - realizováno Fórem pro prožitkové vzdělávání.

Mediální výchova v 5. C

Pět hodin v rámci českého jazyka bylo zaměřeno na media a jejich vliv s využitím metod kritického myšlení. Na závěr žáci vytvořili noviny k 17.listopadu. Noviny (Velikost: 1.79 MB)

Hodiny připravila a vedla M.Jelínková – Ťupová.

Co se stalo 17. listopadu

Ukončení projektu: 31. 11. 2019

Celoškolní projekt - co předcházelo 17.listopadu = sběr informací, besedy, videoprojekce, setkání s historiky, hudební produkce apod.


Ovoce do škol

Název programu: Ovoce do škol

Určeno pro žáky 1. až 5. ročníků základních škol. Zdarma je dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.

Mediální gramotnost

Pravidelné setkávání žákovského parlamentu s využitím medií pro potřeby školy – školní vysílání, webové stránky školy a Fb, fotodokumentace a publicita. Zaměřeno na sociální a osobnostní rozvoj žáků. Hodiny připravila a vedla P.Mudrochová.

Žákovský parlament: https://www.parlamentaci.cz/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka

Projekt Muzikanti do škol bude pokračovat

V loňském školním roce proběhl na naší škole 1.ročník vzdělávacího programu The Music FunDation. Jak hodnotí projekt Muzikanti do škol po 1.ročníku p.učitelka P.Fejfarová? “Projekt byl určitě milou a nesmírně užitečnou vsuvkou do výuky HV. Děti si muzikanty užily, seznámily se s technickou podporou, s tím, co všechno dnes může při tvorbě písně pomoci a jak se postupuje. Zjistily, že není jednoduché nějakou píseň napsat, ale možné to je, pokud nechybí motivace a píle. A to je velmi důležité. Myslím, že děti je potřeba vést k poznání, že lepší je tvorba a spolupráce než negativní odsouzení díla kohokoliv jiného. Velmi hezké bylo sledovat jednotlivé děti, s jakým zájmem se podílely na tvorbě nástrojového doprovodu, jak prožívaly rytmus a dělaly něco, co zjevně mělo smysl a bavilo je to. S jednou ze tříd píseň připravujeme na vánoční vystoupení, děti si ji užijí podruhé, tentokrát ale zcela samy, bez technické podpory. Dva z chlapců se chopili kytar a učí se akordy, další si vylepšuje klavírní doprovod, dvě dívky se ujaly bicích (činel a tamburina), flétnistky dvojhlasně vyplňují mezihru a řada dalších rytmických nástrojů tvoří podklad. Učí se navzájem se poslouchat, cítit rytmus, respektovat dynamiku a zpívat a rapovat s výrazem. Vědí, čeho chtějí dosáhnout, teď se učí tomu, jakým způsobem. Pracují a tvoří. Byl to jeden z nejlepších projektů, na kterých jsem se podílela.”
Video z projektu:https:http://tmf.cz/muzikanti-do-skol-navazujici-vyuka-pro-ii-stupen-zs/
Od září připravuje TmFd ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů 2.ročník vzdělávacího programu Muzikanti do škol, do kterého se zapojí i naše škola, jehož cílem bude navázat na 1.ročník se zaměřením na Mediální gramotnost – tvoříme a vyhodnocujeme obsah mediálních informací a sdělení s rozumem a kriticky.


Jak na Internet

Setkávání seniorů v počítačové učebně, kde se v 5 dvouhodinových setkání seznamovali jak pracovat s internetem, mobilním telefonem, či tabletem. Při setkáních s nimi aktivně spolupracovali 4 žáci 9.ročníku. Workshop veden O.Havlínem.