Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

 1.

Název:

Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace

2. 

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace města Roztoky, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. Součástí je školní družina, školní jídelna a školní klub.

3. 

Organizační struktura:

Organizační struktura (Velikost: 106.05 kB)
Školní psycholožka

4. 

Kontaktní spojení:

Kontakty

4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Školní náměstí 470
Roztoky
252 63

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Školní náměstí 470
Roztoky
252 63

4.3

Úřední hodiny:

pondělí - pátek 8:00 - 16:00
Kancelář školy: na adrese úřadovny

4.4

Telefonní čísla:

Budova Roztoky: +420 233 910 580, +420 601 183 481

Budova Žalov: +420 233 910 040

Budova Cihelna: +420 601 260 538

4.5

Adresa internetové stránky:

www.zszb.cz

4.6

Adresa podatelny:

Školní náměstí 470
Roztoky
252 63

4.7

Adresa e-podatelny:

ID datové schránky: wygmr3b

4.8

Další elektronické adresy:

info@zszb.cz

 5.

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu školy: 168423744/0300

 6.

IČ:

708 549 63

 7.

DIČ:

CZ 708 549 63

 8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů:

školní vzdělávací program (Velikost: 1.51 MB)

školní řády (Velikost: 304.57 kB)

rozpočet 2020 a výhled 2021 a 2022 (Velikost: 223.99 kB)

rozpočet 2019 (Velikost: 204.19 kB)

rozpočet 2018 (Velikost: 284.33 kB)

návrh rozpočtu 2019 (Velikost: 341.53 kB)

formuláře

výroční zpráva - přístup k informacím 2019 (Velikost: 161.86 kB)

výroční zprávy o činnosti školy (Velikost: 1.02 MB)

výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. (Velikost: 252.07 kB)

8.2

Rozpočet

schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 a 2024 (Velikost: 237.86 kB)

návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2023 a 2024 (Velikost: 236.3 kB)

rozpočet 2021 a výhled 2022, 2023 (Velikost: 242.1 kB)

návrh rozpočtu 2021 (Velikost: 244.04 kB)

rozpočet 2020 a výhled 2021 a 2022 (Velikost: 223.99 kB)

rozpočet 2018 (Velikost: 284.33 kB)

návrh rozpočtu 2019 (Velikost: 341.53 kB)

střednědobý výhled rozpočtu (Velikost: 365.65 kB)

 9.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis
 10.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

 11.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – Městu Roztoky prostřednictvím ředitelky školy.

 12.

Předpisy

12.1

Nejdůležitější právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

12.2

Vydané právní předpisy:

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

 13.

Úhrady za poskytování informací

13.1

Sazebník úhrad za poskytování informací:

dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde

13.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné sobě nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 14.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 15.

Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:

2020 (Velikost: 144.97 kB)

2019 (Velikost: 161.86 kB)

2018 (Velikost: 145.17 kB)

2017 (Velikost: 252.07 kB)

2016 (Velikost: 258.23 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.