Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

 1.

Název:

Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace

2. 

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace města Roztoky, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. Součástí je školní družina, školní jídelna a školní klub.
Zřizovatel: Město Roztoky

3. 

Organizační struktura:

Organizační struktura (Velikost: 84.03 kB)

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Olga Janoušková (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupkyně ředitele Mgr. Šárka Kovaříková.)

Složky organizace:

Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

4. 

Kontaktní spojení:

Kontakty

4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Školní náměstí 470 
Roztoky
252 63

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Školní náměstí 470
Roztoky
252 63

Zaorálkova 1 300 (odloučené pracoviště)
Roztoky
252 63

Kantorova 2485 (odloučené pracoviště)
Roztoky
252 63

4.3

Úřední hodiny:

pondělí - pátek 8:00 - 16:00
Kancelář školy: na adrese úřadovny

4.4

Telefonní čísla:

Budova Roztoky: +420 233 910 580, +420 601 183 481

Budova Žalov: +420 233 910 040

Budova Cihelna: +420 601 260 538

Kontakty

4.5

Adresa internetové stránky:

www.zszb.cz

4.6

Adresa podatelny:

Školní náměstí 470
Roztoky
252 63
V elektronické podobě přijímáme pouze dokumenty zaslané emailem s elektronickým podpisem nebo zaslané přes datovou schránku.

4.7

Adresa e-podatelny:

ID datové schránky: wygmr3b

4.8

Další elektronické adresy:

info@zszb.cz

 5.

Případné platby lze poukázat:

běžný účet školy: 168423744/0300 ČSOB
číslo účtu: 189089095/0300 - platba stravného Roztoky
číslo účtu: 298903762/0300 - platba stravného Žalov
číslo účtu: 298903826/0300 - platba stravného Cihelna

 6.

IČ:

708 549 63

 7.

DIČ:

CZ 708 549 63

 8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů:

Vzdělávací dokumenty

Dokumenty k zápisu

8.2

Rozpočet

schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na rok 2025 a 2026 (Velikost: 99.28 kB)

Rozpočet schválen Městem Roztoky dne 6. 12. 2023 pod č. UR-653-22/23

vyvěšeno 15. 1. 2024

návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2025 a 2026 (Velikost: 99.25 kB)

vyvěšeno: 6. 12. 2023

schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 a 2025 (Velikost: neznámá)

Rozpočet schválen Městem Roztoky dne 21. 12. 2022 pod č. UZ-201-11/22

vyvěšeno 4. 1. 2023

návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2024 a 2025 (Velikost: 98.76 kB)

vyvěšeno: 21. 10. 2022
 9.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

  • telefonicky Kontakty
  • osobně v kanceláři školy Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky, Školní nám.470, 252 63 Roztoky nebo elektronicky na info@zszb.cz , s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis
 10.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

Popis úkonů orgánu veřejné moci je k dispozici na portálu veřejné zprávy

 11.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli prostřednictvím ředitelky školy.

 12.

Předpisy

12.1

Nejdůležitější právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.czhttps://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

12.2

Vydané právní předpisy:

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření. Soubor vnitřních směrnic k dispozici v listinné podobě v sídle školy v úředních hodinách 8.00 - 16.00 hod.

 13.

Úhrady za poskytování informací

13.1

Sazebník úhrad za poskytování informací:

dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde

13.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 14.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 15.

Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:

2023 (Velikost: 144.76 kB) , vyvěšeno 1. 3. 202

2022 (Velikost: 144.41 kB) , vyvěšeno 6. 1. 2023

2021 (Velikost: 143.69 kB) , vyvěšeno 28. 1. 2022

2020 (Velikost: 144.97 kB) , vyvěšeno 28. 1. 2021

2019 (Velikost: 161.86 kB) , vyvěšeno 28. 1. 2020

2018 (Velikost: 145.17 kB) , vyvěšeno 28. 1. 2019

2017 (Velikost: 252.07 kB) , vyvěšeno 20. 2. 2018

2016 (Velikost: 258.23 kB) , vyvěšeno 19. 1. 2017

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.