Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Výchovné poradenství


PhDr. KRISTÝNA OMRTOVÁ – VÝCHOVNÝ PORADCE PRO 1. STUPEŇ ROZTOKY

Mgr. ANNA JIRKOVSKÁ – VÝCHOVNÝ PORADCE PRO 2. STUPEŇ ŽALOV, ROZTOKY

 

Diagnostika, depistáž:

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku – vyhledávání školně nezralých dětí, návrh na vyšetření v PPP, konzultace se zákonnými zástupci a doporučení případné péče logopeda nebo speciálního pedagoga v rámci předškolní přípravy.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • Upravuje pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných
 • Shromažďuje odborné zprávy a doporučení o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC
 • Zajišťuje metodickou pomoc pedagogům
 • Předává odborné informace pracovníkům školy
 • Poskytuje zákonným zástupcům informace o činnostech poradenských pracovníků školy a dalších institucí v regionu
 • Ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními učiteli vypracovává IVP
 • Shromažďuje vyhodnocení IVP
 • Eviduje PLPP
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky na prevenci školního neúspěchu žáků
 • Poskytuje konzultace zákonným zástupcům při výukových problémech dětí

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 • Participuje na přípravě programu zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • Metodická pomoc třídním učitelům
 • Účast na pracovních poradách školy
 • Koordinace poradenských služeb ve škole
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání žáků se speciálními potřebami a sleduje  je


Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka.
Písemnou žádost mají k dispozici výchovní poradci. Individuální vzdělávací plán vypracuje třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími, vychází ze školního vzdělávacího programu, doporučení školského poradenského zařízení. Obsah IVP určuje vyhláška 27/2016.

 

PhDr. Kristýna Omrtová , Mgr. Anna Jirkovská
E-mail: kristyna.omrtova@zszb.cz

E-mail: anna.jirkovska@zszb.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě