Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
SCIO

 
 

HISTORIE A SOUČASNOST NAŠÍ ŠKOLY


Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku 1764. Malý domek s jednou třídou stál v dnešní zámecké zahradě a vyučovalo se zde do roku 1822. Školu tehdy navštěvovalo 71 žáků, z toho polovina tak chudých, že nemohli platit školné.
V prosinci 1855 byla na Kostelním náměstí dostavěna nová budova školy – dnešní Městský úřad.

Roku 1930 chodilo do obecné školy 448 žáků. Deset tříd se střídá v malé škole s velkými obtížemi, postavit novou školu je pro obec velmi důležitou věcí. Roku 1929 byl získán pozemek a v roce 1931 se započalo se stavbou nové školy. 4. září 1932 bylo zahájeno vyučování se 481 žákem. Budova měla 9 tříd ve třech patrech a v přízemí pak ředitelnu, sborovnu, kabinet, školní kuchyň a prozatímní byt školníka.

Během války obsadili školu Němci a tak se učitelé a žáci museli přestěhovat do staré školy, hostinců a soukromých bytů. Po válce bylo třeba školu řádně opravit, aby konečně mohla sloužit ke svému účelu. Od října 1954 se učí dvě třídy z nedostatku místa v Žalově v hostinci Na Kocandě, který byl pro účely školy postupně upravován. Roku 1981 byla otevřena nová školní jídelna. 


A JAKÁ JE ŠKOLA DNES?

Škola je dnes rozdělena na 3 části. Hlavní areál je složen ze dvou propojených pavilonů a je umístěn na Školním náměstí 470. Patří k němu i objekt tělocvičen a objekt školní družiny a školní jídelny, v ulici 17. listopadu 711. Areál je zcela propojený v jeden celek, který je společně oplocen a slouží pouze pro potřeby školy a školní družiny. Další budova školy se nachází v Žalově, ulice Zaorálkova 1300.
V roce 2021 byla otevřena nová budova školy Cihelna v ulici Kantorova 2485.

Specializované učebny jsou vybaveny pro výuku předmětů:

informatika (4krát - 1 v budově v Žalově, 2 v budově v Roztokách, 1 v budově Cihelna), cvičná kuchyňka, tělocvičny - 1 v budově v Žalově, 2 v budově v Roztokách.

Další učebny jsou využívány jako kmenové učebny i jako odborné pracovny:

přírodopis, fyzika, chemie, dějepis, výtvarná výchova.

Využíváme moderní informační technologie, součástí každé učebny je interaktivní tabule.

Hlavním cílem základní školy je poskytovat žákům kvalitní základy vzdělávání, vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění se v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svou prací musí uspokojit potřeby a zájmy všech žáků místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření.  Společným tématem, které se prolíná prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě.

Priority školy ve výchově a vzdělávání jsou

  1. Kvalita vzdělání
  2. Klima ve škole
  3. Smysluplnost obsahu práce školy
  4. Spolupráce uvnitř i vně školy
  5. Motivace


VIZE NAŠÍ ŠKOLY (Velikost: 170.94 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.