Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 

Pravidla provozu školy při nařízení karantény nebo mimořádných opatření KHS nebo MZd

Vloženo: 5.10.2020 | Zobrazeno: 750x

V souvislosti s vydáním MŠMT Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 se doplňují pravidla provozu školy při nařízení karantény, nebo mimořádných opatření KHS nebo MZd. Škola informuje rodiče i žáky prostřednictvím Bakalářů o hygienických pravidlech, která se mohou měnit v souvislosti s epidemiologickou situací a rozdílnou intenzitou výskytu omezení COVID – 19 v ČR. Zákonní zástupci žáků dochází do školy jen v nezbytně nutných případech po předchozí domluvě s učitelem.

FORMY VÝUKY

Prezenční výuka – v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy nebo skupiny, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole např. z důvodu nemoci.

Smíšená výuka – v případě, že se onemocnění COVID-19 či karanténa týká více jak 50% žáků konkrétní třídy nebo skupiny, škola zajistí distanční výuku pro žáky, kterým je zakázaná účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat přes Google classroom formou zadávání úkolů. Učitelé i v průběhu distanční výuky žáky známkují.

Distanční výuka – v případě, že je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné třídě, skupině nebo celé škole, škola zajistí distanční výuku. Distanční výuka probíhá přednostně v hlavních předmětech přes Google classroom a formou on-line vysílání přes Google meet. Distanční výuka je organizována dle rozvrhů, vytvořených pro účely distanční výuky.

OMLOUVÁNÍ Z VÝUKY Žáci jsou povinni se účastnit výuky a to i distanční. Z distanční výuky se mohou omluvit pouze žáci, kteří jsou nemocní. Pouhá karanténa není důvodem pro neúčast na distanční výuce. 

KOMUNIKACE S RODIČI A ŽÁKY Komunikace se zákonnými zástupci žáků bude probíhat především přes třídního učitele prostřednictvím Bakalářů.

 

 

Pro distanční výuku jsme se rozhodli sjednotit výukovou platformu. Tou se oficiálně stalo Google prostředí.

Pro nový školní rok jsme také sjednotili rozsah výuky, pokud by došlo na distanční výuku. V takovém případě bude výuka zaměřená na hlavní předměty, kde se budeme snažit dodržet týdenní dotaci. Online výuka bude probíhat cca v rozsahu 50% standardní prezenční výuky. V případě, že děti mají předmět v rozvrhu jedenkrát týdně, bude on-line výuka vedená jednou za 14 dní. Online vysílání nebude probíhat v klasických vyučovacích hodinách, ale v kratších časových úsecích.

Zbylá výuka bude probíhat přes Google prostředí formou zadávání práce, úkolů, kvízů, testů a jejich následného odevzdávání.

V případě zavedení distanční výuky se nebudou vyučovat výchovné předměty. V případě dlouhodobého uzavření školního by však vyučující těchto předmětů zadali dětem dlouhodobou práci tak, aby ji žáci před koncem pololetí mohli odevzdat a tím mohli být z jednotlivých předmětů klasifikováni.

Rozvrh on-line výuky bude zveřejněn na nástěnce třídy v Bakaláři. Účast na těchto hodinách je povinná. V případě, že by došlo k uzavření celé školy, může být rozvrh upraven. To se týká převážně tříd druhého stupně.

Doporučujeme, abyste si vždy před začátkem týdne ověřili rozvrh online výuky na následující týden.

Mgr. Olga Janoušková
ředitelka školy