Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 

Opatření COVID - 19

Vloženo: 25.8.2020 | Zobrazeno: 1638x | Zatím neupraveno

Tato opatření, která platí v současné době, budeme průběžně aktualizovat podle pokynů MŠMT a MZ podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.


1. 9. 2020 - 1. třídy

Do školy mohou doprovodit prvňáčka pouze rodiče, bez dalších rodinných příslušníků. Povinností rodičů je při vstupu do školy si dezinfikovat ruce a mít roušku. Prvňáčci roušky mít nemusí.

1.A, 1.B (Žalov) sraz v 9.00 hod před školou

1.C, 1.D, 1.E  (Roztoky) sraz v 10.00 hod před školou

Tento den musí zájemci své dítě přihlásit do školní jídelny a školní družiny. Přihlášky a další informace rodiče dostanou emailem od třídních učitelů. Formuláře je možné stáhnout v sekcích školní jídelna a družina Také se bude vybírat vratná záloha 80 Kč na čip. Prosíme rodiče o přesnou částku.


1. 9. 2020 - ostatní žáci

Sraz žáků je v kmenových třídách v 8.00 hod. Žáci nemusí mít roušky, ani potvrzení o bezinfekčnosti. Při vstupu do školy jsou povinni si dezinfikovat ruce a dodržovat hygienická pravidla.


1. týden - 2.- 4.9.2020

Žáci jsou převážně v kmenových třídách.  Vyučování probíhá podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.

2. 9. 2020 bude probíhat výměna učebnic.


Opatření po žáky

Žáci jsou povinni si při vstupu dezinfikovat ruce a provádět pravidelnou dezinfekci rukou v průběhu dne. V každé třídě, oddělení školní jídelny, toaletách, tělocvičnách je k dispozici bezoplachová dezinfekce. V prostorách školy probíhá časté a intenzivní větrání. Úklid a dezinfekce probíhá vícekrát denně všech místností, ve kterých se žáci pohybují. 

Žák vykazující infekční onemocnění bude izolován a ihned budou voláni rodiče. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekční nemoci. 


Školní jídelna

Před vstupem je povinná dezinfekce rukou. Prostory jídelny jsou pravidelně dezinfikovány. Není umožněn samoobslužný výdej, např. odebírání příborů z hromadných zásobníků. Plánujeme v nejbližší době výdej obědů pro cizí strávníky za přísnějších hygienických pravidel, z těchto důvodů cena tohoto oběda bude navýšena (nebude umožněn výdej do vlastních jídlonosičů, škola zajistí jednorázové obaly). Prosím, sledujte aktuální informace.


Školní družina

Provoz školní družiny bude zahájen v běžném režimu za dodržování přísnějších hygienických opatření. Bude zajištěno častější větrání oddělení, dohlíženo na dodržování zvýšené hygieny. Oddělení budou tvořit skupiny převážně žáky dvou tříd. V odpoledních hodinách bude docházet ke spojování oddělení podle předem určeného harmonogramu a to tak, že žáci budou převáděni pouze do předem určeného oddělení. Ranní družina a konečná družina bude probíhat v Roztokách i v Žalově, vždy ve dvou oddělení tak, aby byly umožněny dvoumetrové rozestupy žáků. Zvýšená pozornost bude také věnována příznakům onemocnění, jako je zvýšená teplota, rýma a kašel. V případě podezření na onemocnění budou rodiče o tomto informováni a žák bude umístěn s rouškou do izolace, než si jej vyzvedne rodič. 

 

Pronájmy

Pronájmy budou umožněny. Není možné využívat školní nářadí a náčiní. Před vstupem do tělocvičny jsou všichni povinni si dezinfikovat ruce. Prostory tělocvičen jsou pravidelně dezinfikovány. Nebudou umožněny hromadné akce, např.: zápasy, turnaje více než dvou družstev.


Návštěvy

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Návštěva je možná až po předchozí domluvě, pro návštěvu je vyčleněna zóna - v Žalově počítačovna, v Roztokách prostor u recepce. Tato zóna je průběžně dezinfikována. 


Mgr. Olga Janoušková

ředitelka školy