Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Poděkování ředitelky školy

Vloženo: 15.7.2020 | Zobrazeno: 286x | Zatím neupraveno

Vážení a milí rodiče,
 
další školní rok je za námi a asi se všichni shodneme, že se jednalo o školní rok velmi netradiční - sotva se děti vrátily do lavic po jarních prázdninách, došlo k uzavření škol a někteří žáci se do školních lavic ve druhém pololetí již nedostali. 
Dveře za tímto školním rokem se uzavřely a začaly letní prázdniny. Dovolím si v tuto chvíli tento rok zrekapitulovat a seznámit vás s nejdůležitějšími akcemi a s tím, jaký byl život v naší škole ve školním roce 2019/2020. 

S mírným zpožděním byla v září 2019 otevřena nová část žalovské budovy, zrenovovaná jídelna a výuka se plně rozjela. V té době nikdo netušil, že několikrát ve škole budeme čelit nepříjemným haváriím, žáci některých 1. tříd byli nuceni ze dne na den opustit své třídy a přestěhovat se do nových učeben. Také nově postavená část školní jídelny musela být kvůli vytopení uzavřena. Ovšem díky týmové spolupráci se podařilo tyto krizové situace bezpečně zvládnout a i s některými komplikacemi život ve škole pokračoval dál.  

Žáci, kteří přestoupili z 1. na 2.stupeň, v září absolvovali program, který byl zaměřený na stmelení kolektivů, bližší seznámení s novými třídními učiteli i v jiných situacích než při výuce. Někteří žáci z 2. stupně odletěli na jazykový pobyt do Edinburghu a žáci 5. ročníku se vydali na výměnný pobyt do Polska.

V říjnu se sešli žáci, učitelé a veřejnost na již 4. ročníku festivalu Řemeslo má zlaté dno. V listopadu jsme dětem připomněli 30 let od uplynutí sametové revoluce, pedagogové se věnovali tomuto důležitému milníku jednak v rámci výuky, ale děti společně s učiteli v rámci projektového týdne připravili pestrý program také pro veřejnost. 
Vedeme děti k solidaritě a pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují, proto se před Vánocemi naše škola zapojila do charitativní sbírky pro Stonožku - Hnutí na vlastních nohou, která podporuje děti v oblastech postižených válkou.
Atmosféra adventu byla znatelná na celé škole, děti na 1. stupni vyráběly krásné betlémy, které byly následně ve vestibulu roztocké školy vystaveny a připomínaly nám blížící se Vánoční čas. 

Po návratu z vánočních prázdnin se žáci intenzivně připravovali na úspěšné ukončení 1. pololetí. V průběhu ledna a února proběhly lyžařské kurzy, kterých se zúčastnily všechny 7. a některé 5. ročníky. 
V rámci preventivních programů jsme se snažili dětem blíže představit témata, která se jich v daném věku mohou týkat. Mladší žáci byli poučeni o poskytování první pomoci, na dopravním hřišti trénovali zásady bezpečnosti v dopravním provozu. V rámci environmentální výchovy vedeme děti také k ekologickému myšlení a k chování, které je přátelské vůči přírodě. Starší žáci byli poučnou, ale přitom pro ně atraktivní a srozumitelnou formou seznámeni s riziky závislostí (nejen látkových, ale i nelátkových). S odborníky na dané téma proběhly přednášky věnované např. problematice poruch příjmu potravy,  klimatické krize. Vedeme žáky ke kritickému přemýšlení a k tomu, jak umět filtrovat podstatné informace, poukazujeme na úskalí online prostoru, virtuální reality. Velkou pozornost věnujeme osobnostní výchově a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností, budování a posilování pozitivních vztahů v třídních kolektivech. Někdy se pochopitelně nevyhneme problémům mezi žáky, ale všemi konfliktními situacemi se zabýváme. Třídní učitelé v součinnosti se školním poradenským pracovištěm a vedením školy dělá maximum pro to, aby nikdo z dětí nebyl z kolektivu vyčleňován, aby se úspěšně dařila integrace a inkluze dětí s určitým znevýhodněním. 

Velkou chloubou jsou naši žáci, kteří se úspěšně umístili v olympiádách z českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, v recitační soutěži, i dalších sportovních soutěžích - basketbal.
Pro druhé pololetí byly naplánovány další školní i mimoškolní akce, pobyty na škole v přírodě, ovšem jak všichni víme, od 11. 3. 2020 byla zakázána přítomnost žáků ve škole. Školy byly uzavřeny a v té době nikdo nevěděl, co bude následovat. Všechny plány šly stranou a prioritou se stalo zajištění distanční výuky. Přiznáváme, že jsme si zpočátku lámali zuby, protože nikdo z nás nebyl na tuto změnu připravený. Přejít bez přípravy z osobní, interaktivní výuky na anonymnější výuku do online prostředí, naučit se vést výuku a komunikovat s dětmi prostřednictvím monitorů počítače nebo mobilního telefonu vyžadovalo určitý čas, ale také odvahu a učenlivost pedagogů. Také zde zafungovala týmová spolupráce, pedagogové sdíleli své zkušenosti, vzdělávali se v možnostech online výuky. 

Úspěšně proběhly také zápisy žáčků do 1. tříd - tentokrát ovšem netradičně, bez toho, že by se pedagogové měli možnost seznámit s dětmi a děti se školou a učiteli. Naši deváťáci se po dlouhém období nejistoty dozvěděli termín přijímacích zkoušek na střední školy i víceletá gymnázia. S ohledem na nutnost dodržovat poměrně přísná hygienická a bezpečnostní opatření byla od poloviny května žákům 9. tříd zajištěna výuka předmětů stěžejních pro přijímací zkoušky. Na konci května se do školních lavic vrátili i někteří žáci 1. stupně. Třídní učitelé i nadále pokračovali v distanční (online) výuce, ve škole se o děti starali ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří následovali pokyny třídního učitele. Přestože nebylo zřejmé, jak bude provoz ve škole vypadat, nakonec distanční i prezenční výuka probíhala bez větších komplikací. Jsme rádi, že se podařilo zkoordinovat dle nařízení MŠMT jednotlivé skupiny žáků a zajistit dětem také stravování ve školní jídelně. V polovině června se do školy mohli vrátit i žáci 2.stupně, formou konzultací v menších skupinách bylo dětem poskytnuto až 10 hodin prezenční výuky týdně. 
Domnívám se, že pedagogové prokázali svou kreativitu nejen při výuce, ale jsme pyšní, že i v této náročné době se ve spolupráci se Salónem Zdenky Braunerové podařilo otevřít výstavu žákovských fotografií. Výběr nejzdařilejších a nepochybně zajímavých fotografií můžete vidět na plotě naší školy, další část fotografií bude vystavena od září na půdě Středočeského muzea. 

Zvládli jsme závěrečné fotografování žáků 9. ročníků, kteří naši školu 26. 6. 2020 opustili. Nechybělo tradiční poslední zvonění, průvod deváťáků špalírem mladších spolužáků i rozlučková akce s třídními učiteli. 
Zazvonil zvonek....a škola opět utichla. Druhé pololetí bylo na naší škole celkově nezvykle klidné, ale pouze zdánlivě. Prošli jsme významnou změnou  - z nás, dospělých, se stali žáci a museli jsme si osvojit spoustu nových dovedností. K učení patří chyby, frustrace i ztráta motivace, energie, sil... Asi nikomu z nás se tyto pocity nevyhnuly. Ale stejně jako učíme děti pracovat s vlastní chybou a poučit se z ní, také my jsme se snažili z našich chyb poučit a snažit se budeme i nadále. 

Při bilancování tohoto školního roku mám potřebu opět poděkovat pedagogickým pracovníkům, že i navzdory únavě a vyčerpání situaci ustáli. Velmi děkuji také nepedagogickým pracovníkům (ekonomické oddělení, kuchařky, školníci, paní uklízečky...) za jejich nadstandardní nasazení, podporu a za to, že vytvořili zázemí pro to, aby chod školy mohl i v krizovém stavu pokračovat. Obdivujeme naše žáky, kteří se až na pár výjimek zapojovali do online výuky, zodpovědně plnili požadavky pedagogů. Velké poděkování patří zřizovateli - Městu Roztoky. Uvědomujeme si, že bez jejich podpory bychom to opravdu těžce zvládali. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat vám, milí rodiče. Za podporu, důvěru, přízeň i za vaši konstruktivní kritiku, která nás nutí se neustále zlepšovat. Bez vzájemné spolupráce nás všech by škola tak velkého rozsahu, jako je ta naše, mohla fungovat jen velmi obtížně. Proto si vaší podpory a pomoci upřímně vážím. 
 
Školní rok 2019/2020 nepochybně vstoupí do historie, pravděpodobně to bude období, na které si i po delší době vzpomeneme. Rádi bychom pro vás (i pro nás) připravili projekt věnovaný výuce a životu v koronavirovém období. Máte-li historky, zážitky, které byste chtěli s námi sdílet, budeme za ně rádi. Do dalšího školního roku máme naplánováno spoustu dalších projektů a akcí, které se snad budou dětem líbit. Nyní ale na školu chvíli vy i děti zapomeňte, léto a prázdniny, dovolená vybízí k zaslouženému odpočinku po náročných týdnech. 
 
Jménem zaměstnanců ZŠ Zdenky Braunerové vám přeji krásné prázdniny, užijte si léto v klidu, pohodě, ale především ve zdraví. 
 
Olga Janoušková
ředitelka školy